کسب رتبه اول در میان سازمان های وابسطه شهرداری اصفهان در ارزیابی عملکرد شاخص شفافیت


کسب رتبه اول در میان سازمان های وابسطه شهرداری اصفهان در ارزیابی عملکرد شاخص شفافیت

در دومین ارزیابی عملکرد سازمان های وابسته شهرداری اصفهان در شاخص شفافیت و نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان موفق به کسب رتبه اول گردید.